17 resultaten gevonden voor 'betrokkenheid van stakeholders'

betrokkenheid van stakeholders

activiteit ondernomen om mogelijkheden voor dialoog te scheppen tussen een organisatie (2.12) en een of meer van haar stakeholders (2.20), met het doel om een kennisbasis te creëren voor besluiten van de organisatie

beheer van afvalstoffen

inzameling, vervoer, nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor de stortplaatsen na sluiting

afleggen van rekenschap

toestand van aanspreekbaar zijn op besluiten en activiteiten van bestuursorganen van de organisatie, wettelijke autoriteiten, en, in breder kader, de stakeholders van de organisatie

College van Rijksadviseurs

college van deskundigen die de Nederlandse rijksoverheid adviseert over diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken

preventie van milieuvervuiling

toepassing van processen (3.3.5), werkwijzen, technieken, materialen, producten, diensten of energie om de vorming, emissie of uitstoot van verontreinigende stoffen of afval te voorkomen, terug te dringen of te beheersen (afzonderlijk of in combinatie) om nadelige milieueffecten (3.2.4) te verminderen

afdichting van bouwstoffen

isolatiemaatregel zodat nagenoeg geen contact van de toe te passen bouwstof optreedt met het hemelwater, en welke wordt onderhouden en gecontroleerd dat haar isolerende werking is gewaarborgd

doelmatig beheer van afvalstoffen

zodanig beheer van afvalstoffen dat daarbij rekening wordt gehouden met het geldende afvalbeheerplan

onderafdichting van de stortplaats

isolatiemaatregel die tegengaat dat verontreinigende stoffen uit de gestorte afvalstoffen in de bodem kunnen geraken

bovenafdichting van de stortplaats

isolatiemaatregel die het infiltreren van water in gestorte afvalstoffen tegengaat

effect van een organisatie

positieve of negatieve verandering in de maatschappij, de economie of het milieu (2.6), die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van de huidige en vroegere besluiten en activiteiten van een organisatie