19 resultaten gevonden voor 'natuurlijke duurzaamheid van een houtsoort'

natuurlijke duurzaamheid van een houtsoort

De weerstand tegen aantasting door micro-organismen of insecten. De weerstand van het kernhout tegen de aantasting door schimmels wordt uitgedrukt in duurzaamheidsklassen volgens tabel 1 (zie ook bijlage A). Het spinthout van alle houtsoorten valt in de duurzaamheidsklasse V. Duurzaamheidsklassen van kernhout volgens <std><std-ref>NEN 5461</std-ref></std>

duurzaamheidhoutbaarheid in contact met de grond, in gematigd klimaat, in jaren
omschrijvingklassemeer dantot
zeer duurzaamI25
duurzaamII1525
matig duurzaamIII1015
weinig duurzaamIV510
zeer weinig duurzaamV5

duurzaamheid

staat van het mondiale stelsel, met inbegrip van sociale, economische en milieuaspecten, waarin aan de huidige behoeften wordt voldaan zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen

effect van een organisatie

positieve of negatieve verandering in de maatschappij, de economie of het milieu (2.6), die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van de huidige en vroegere besluiten en activiteiten van een organisatie

duurzaamheid

mate van duurzame ontwikkeling (3.3) in de context van de organisatie (3.1) of het evenement (3.8)

beheer van afvalstoffen

inzameling, vervoer, nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor de stortplaatsen na sluiting

afleggen van rekenschap

toestand van aanspreekbaar zijn op besluiten en activiteiten van bestuursorganen van de organisatie, wettelijke autoriteiten, en, in breder kader, de stakeholders van de organisatie

College van Rijksadviseurs

college van deskundigen die de Nederlandse rijksoverheid adviseert over diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken

preventie van milieuvervuiling

toepassing van processen (3.3.5), werkwijzen, technieken, materialen, producten, diensten of energie om de vorming, emissie of uitstoot van verontreinigende stoffen of afval te voorkomen, terug te dringen of te beheersen (afzonderlijk of in combinatie) om nadelige milieueffecten (3.2.4) te verminderen

betrokkenheid van stakeholders

activiteit ondernomen om mogelijkheden voor dialoog te scheppen tussen een organisatie (2.12) en een of meer van haar stakeholders (2.20), met het doel om een kennisbasis te creëren voor besluiten van de organisatie

afdichting van bouwstoffen

isolatiemaatregel zodat nagenoeg geen contact van de toe te passen bouwstof optreedt met het hemelwater, en welke wordt onderhouden en gecontroleerd dat haar isolerende werking is gewaarborgd