18 resultaten gevonden voor 'netto-opneming van creosootolie (retentie)'

netto-opneming van creosootolie (retentie)

De uiteindelijke in het hout achtergebleven hoeveelheid creosootolie, uitgedrukt in kg/m3. Vereiste verduurzaming

risicoklasseomstandigheid waarin het hout zich bevindtvochtgehalte van het hout in %aantastingte verwachten levensduur in jarenhoutsoortrondhout
∅ < 6565 ≤ ∅ < 105∅ ≥ 105
d < 50bezaagd hout50 ≤ d < 100d ≥ 100
bovent.m.a1)b2)c3)a1)b2)c3)a1)b2)c3)
3bovengronds en onbedekt periodiek in contact met water> 20schimmels en insecten25grenenR90P2R70P2R60P2
ander Europees naaldhoutL/RL/RL/R
Europees wit eikenR60P2R60P2R45P2
4ain contact met grond en permanent in contact met water> 301525grenenR125P3R90P3R80P3
ander EuropeesnaaldhoutV/bR/bLV/bR/bLV/bR/bL
Europees wit eiken---------
4bpermanent in contact met zoet water25grenenR150P4R125P4R110P4
ander Europees naaldhoutV/bR/bLV/bR/bLV/bR/bL
Europees wit eikenR/V100P3R/V100P3R/V80P3
5permanent in contact met brak of zout waterschimmels, insecten en mariene boorders25grenenV300P4V275P4V250P4
ander Europees naaldhout---------
Europees wit eikenV125P4V125P4V100P4

a is de methode van behandelen, zie 3.4.

b is de netto-opneming in kg/m3.

c is de indringklasse, zie 3.3.

creosootolie

Destillaat van steenkoolteer.

beheer van afvalstoffen

inzameling, vervoer, nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor de stortplaatsen na sluiting

afleggen van rekenschap

toestand van aanspreekbaar zijn op besluiten en activiteiten van bestuursorganen van de organisatie, wettelijke autoriteiten, en, in breder kader, de stakeholders van de organisatie

College van Rijksadviseurs

college van deskundigen die de Nederlandse rijksoverheid adviseert over diverse ruimtelijke inrichtingsvraagstukken

preventie van milieuvervuiling

toepassing van processen (3.3.5), werkwijzen, technieken, materialen, producten, diensten of energie om de vorming, emissie of uitstoot van verontreinigende stoffen of afval te voorkomen, terug te dringen of te beheersen (afzonderlijk of in combinatie) om nadelige milieueffecten (3.2.4) te verminderen

betrokkenheid van stakeholders

activiteit ondernomen om mogelijkheden voor dialoog te scheppen tussen een organisatie (2.12) en een of meer van haar stakeholders (2.20), met het doel om een kennisbasis te creëren voor besluiten van de organisatie

afdichting van bouwstoffen

isolatiemaatregel zodat nagenoeg geen contact van de toe te passen bouwstof optreedt met het hemelwater, en welke wordt onderhouden en gecontroleerd dat haar isolerende werking is gewaarborgd

doelmatig beheer van afvalstoffen

zodanig beheer van afvalstoffen dat daarbij rekening wordt gehouden met het geldende afvalbeheerplan

onderafdichting van de stortplaats

isolatiemaatregel die tegengaat dat verontreinigende stoffen uit de gestorte afvalstoffen in de bodem kunnen geraken